Hvordan nedbringes højt radonniveau i mit hus?

Hvordan finder radon vej til dit hus?

Se Youtube film fra Realdania: https://youtube/0Z3PZnH3Q9U  og kom tilbage ved at trykke “<-“ I skærmens øverste venstre hjørne

Ved radonniveau under 100Bq/m3:  

Radonniveau er under den anbefalede grænse og som aktivitet anbefales almindelig udluftning. En tommelfingerregel er dog, at risikoen for at få radonrelateret lungekræft falder, jo lavere niveauet er.

Ved radonniveau fra 100 til 200 Bq/m3

Luft ud. Udluftningen er den mest enkle måde at nedbringe koncentrationen af radon i luften, men blot at åbne et vindue er ikke nok, da koncentrationen af radon hurtig vil stige igen, når du lukker vinduerne. Sørg for, at der er vedfarende luftskifte i din bolig. 

Check, juster og evt. installer luftventiler, til sikring af god luftskifte i boligen. Det skal sikres at der ikke sker forøget luftudsugning (i forhold til luftindsugning), da dette vel øge undertrykket i bygningen og derved øge opsugning af radongas fra jorden under dit hus. 

Har du mekanisk ventilation, så sørg for at anlægget er indstillet korrekt. For lille et luftskifte kan medvirke til et forhøjet radonniveau. Ligeledes kan et for højt luftskifte også være med til at øge koncentrationen, da du risikere at skabe et endnu lavere tryk inde i boligen, hvilket medvirkende til at radongas bliver suget op fra jorden under dit hus. 

Har du ikke mekanisk ventilation, så installer mekanisk ventilation. 

Tætn huset, så radon ikke kan trænge ind. Undersøg de konstruktioner, der grænser op mod jord. Hvis der er synlige revner og sprækker i betondækket, bør de tætnes. Det gælder også rørgennemføringer. Ved rørgennemføringer kan der også være revner og sprækker, som også bør tætnes.

Ved radonniveau over 200 Bq/m3

Luft ud. Udluftningen er den mest enkle måde at nedbringe koncentrationen af radon i luften, men blot at åbne et vindue er ikke nok, da koncentrationen af radon hurtig vil stige igen, når du lukker vinduerne. Sørg for, at der er vedfarende luftskifte i din bolig. 

Check, juster og evt. installer luftventiler, til sikring af god luftskifte i boligen. Det skal sikres at der ikke sker forøget luftudsugning (i forhold til luftindsugning), da dette vel øge undertrykket i bygningen og derved øge opsugning af radongas fra jorden under dit hus. 

Har du mekanisk ventilation, så sørg for at anlægget er indstillet korrekt. For lille et luftskifte kan medvirke til et forhøjet radonniveau. Ligeledes kan et for højt luftskifte også være med til at øge koncentrationen, da du risikere at skabe et endnu lavere tryk inde i boligen, hvilket medvirkende til at radongas bliver suget op fra jorden under dit hus. 

Tætn huset, så radon ikke kan trænge ind. Undersøg de konstruktioner, der grænser op mod jord. Hvis der er synlige revner og sprækker bør de tætnes. Det gælder også rørgennemføringer.

Installere mekanisk ventilation med godt styret/justeret ind- og udsugning af luft, således af der ikke skabes undertryk i bygningen. Der kan med fordel installeres et varmegenvindings anlæg. 

Etablere en radonmembran over husets konstruktion med jord ved placering af indvendig membran. Bemærk, at der ikke må være flere tætte membraner liggende op ad hinanden inde i en konstruktion, da fugt kan blive fanget mellem membranerne. Inden du etablerer en indvendig radonmembran, skal du derfor sikre dig, at der ikke allerede er en plastmembran (fx en fugtmembran) i konstruktionen. Er det tilfældet, skal du lægge den nye membran på det samme sted eller fjerne den gamle membran. Det kan være svært og dyrt at etablere en membran på et eksisterende hus, og der er ingen garanti for at den nye membran vil nedsætte radonniveauet tilstrækkeligt. Bemærk også at radon kan trænge ind gennem porøse vægge med forbindelse til jord. 

Installer luftstrømning under huset, således at der ledes udeluft under husets gulv fra vest til øst (eller fra nord til syd). Da der oftest er vestenvind i Danmark vil virkningen være bedst ved luftstrømning fra vest til øst. Luftstrømning under gulv er muligt når der under huset findes en krybekælder eller et luftrum under gulvet. Luftstrømmen skal være under gulv og underlæggende isolering. 

Installeret et radonsug (se mulige radonsug nedenfor). Et radonsug suger radon op fra under gulvet og fører det gennem rør op over husets tagryg. Hvis der foretages en renovering af husets grundkonstruktion, kan det anbefales af forberede et radonsug i husets grundkonstruktion. Hvis senere radonmåling ikke viser tilstrækkelig nedsættelse af radonniveauet, så kan der relativt let etableres et radonsug, når det forberedende arbejde under gulvet er udført. 

Forbedrer husets konstruktion mod jord og foretag eventuel en renovation af husets grundkonstruktion. 

Forny husets konstruktion mod jord – og her kan samtidig tilføjes mere isolering under gulvkonstruktionen og måske indlægges rør for gulvvarme. Optimal skønnet forbedring: 90% Installer luftstrømning under huset, således at der ledes udeluft under husets gulv fra vest til øst (eller fra nord til syd). Da der oftest er vestenvind i Danmark vil virkningen være bedst ved luftstrømning fra vest til øst. Dette er bedst muligt når der under huset findes en krybekælder eller et luftrum under gulvet. Luftstrømmen skal være under gulv og underlæggende isolering. 

Praktisk forslag til fremgangsmåde

1 Få tættet revnerne
Forekomsten af radon kan reduceres eller helt undgås ved at tætne alle revner, sprækker og utætheder. Vigtigst er det at være opmærksom på gennemgående utætheder. Det er fx, hvor et betongulv støder op til fundamentet og ved afløbsinstallationer. Der er en mulighed for at udføre arbejdet selv, derfor er udgifterne forholdsvis små. Erhvervs- og Byggestyrelsen peger dog på, at en effektiv radonsikring gennem tætning i eksisterende konstruktioner er noget vanskeligere at praktisere end i nye byggerier, hvor tætningen oftest udføres ved at udlægge en membran ved støbning af sokkel og fundament. Metoden bør derfor suppleres med forbedret ventilation i eksisterende byggeri.

 2 Øg ventilationen i boligen
Ventilationen kan baseres på
– Oplukkelige vinduer og døre
– Naturlig ventilation med aftrækskanaler i bad og køkken samt udeluftventiler i alle øvrige rum
– Mekanisk ventilation med både udsugning og indblæsning (som fx varmegenvinding)

3 (Radon)Sug under huset
En tredje metode til at sænke radonindholdet i boligen er at etablere radonsug under terrændækket. Installationen af et radonsug vil normalt være en af de mest effektive løsninger, hvis tætning af revner i gulv mv. og installering af almindelige udluftningsventiler i alle rum ikke er tilstrækkeligt.

Mulige radonsug

Et simpelt passivt radonsug består af et rør, der er perforeret i enden, som er ført ind under huset. Ved hjælp af skorstenseffekt bliver radon suget væk fra jorden under huset.

Har huset et indvendigt fundament, der bryder laget af grus el. lign. under huset, vil det være nødvendigt at etablere flere radonsug.

Fordelen ved at placere et radonsug midt i huset er, at det fjerner gasserne direkte under huset, hvilket gør effekten større.

Ved at placere afkastet til radonsuget i det fri, kan du skjule alle de rør, radongasserne skal transporteres igennem. Ulempen ved løsning er, at der skal monteres en motor for at suge gasserne ud.

Bygninger sikres mod jordplad for indtrængende radon 

Overdækning af kuldebroisolering           

Terrændæk

Tætning mod opstigende radon kan kombineres med tætning mod fugtopstigning fra fundament. Grundmurspap vælges i overbredde, så den kan dække kuldebrosisoleringen mellem fundament og betonplade. Overbredde på murpap skal vælges så tilpas stor, at denne kan klæbes på udtørret betonplade, eller til at kunne udføres med klemt overlæg til anden membran. Betonpladen skal være lufttæt, hvilket normalt opnås med svindarmeret og vibreret beton i min. 80 mm tykkelse. Murpappen skal ligeledes være lufttæt.

Krybekælder med forseglede fuger i dæk, ventilation og bunddæk

Krybekælder

Dæk over krybekælder kan udføres med dækelementer af letbeton, og dækket i sig selv har en sådan kvalitet, at det giver fornøden tæthed, såfremt samlingerne udstøbes omhyggeligt. For at opnå yderligere tæthed i dækket kan elementernes samlinger eventuelt også tætnes med elastisk fugemasse. Det er vigtigt også i denne sammenhæng med tilstrækkelig ventilation af krybekælderen. Det anbefales, at bunddæk i krybekældre udstøbes som et min. 80 mm tykt betonlag på en 0,15 mm plastfolie for at modvirke både fugt- og luftindtrængning fra jord.

Her kan Radonfokus hjælpe:                            (tekst nedenfor tilføjet)

Radonfokus sælger målebokse og elektriske måleapparater. 

Radonfokus udlejer elektriske målebokse.

Radonfokus hjælper med at placerer måleudstyret.

Radonfokus udarbejder rapport over målingen.

Radonfokus anviser forbedringsforslag.

Radonfokus er behjælpelig med praktisk udbedring af mindre forbedringer.

Radonfokus er behjælpelig med at planlægge og gennemføre større forbedringsopgaver.

Radonfokus entrerer med andre fagfolk og firmaer, som kan assisterer med radon forbedringer, hvor det er tiltrængt.

Radonfokus er klar med hjælp og råd om radon og hjælper efterfølgende  kan efterfølgende være behjælpelig med at nedbringe for højt radonniveau.

 Opdateret 2017-03-15 kl 23